Sabado, Setyembre 5, 2009

Dalanging Taizé (Setyembre 2009)

"Tayo ay manlalakbay, sa daang kasama si Kristo."

AWITIN

Bless the Lord (1)

SALMO
Awit 23
Tugon: Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa akong lubos

Handog Niyang himlaya'y sariwang pastulan
Ang pahingaan ko'y payapang batisan,
Hatid sa kalul'wa ay kaginhawaan,
Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay
(tugon)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala akong sindak, Siya'y kasama ko.
Ang hawak Niyang tungkod ang siyang gabay ko
Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko.
(tugon)

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
Lucas 1:26-28
Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala'y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!"

AWITIN
Ubi caritas (24)

KATAHIMIKAN

PANALANGIN NG BAYAN
Panginoon Maawa Ka (37)

AMA NAMIN
Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

AWITIN
Ubi caritas (24)
Lord Jesus Christ, Your light shines within us (23)
Magnificat canon (19)

PANALANGIN NG PAGTATAPOS
Diyos ng lahat ng walang hanggan. ang Tagapagligtas ng bawat buhay, sa mga yapak ng mga banal na saksi kay Kristo pababa sa pamamagitan ng mga kapanahunan, mula sa mga apostol at ang Birheng Maria hanggang sa mga nasa kasalukuyan, bigyan N’yo kami ng pagkakataon upang isaayos ang aming pansarili araw-araw upang isadlak ang ating tiwala sa Misteryo ng Pananampalataya. Siyanawa.

AWITIN
Raise your song of gladness
People of the earth
Christ has died, bringing peace
Joy to ev'ry heart!
Alleluia! Alleluia!
Joy to ev'ry heart! (2x)

Biyernes, Agosto 14, 2009

Dalanging Taizé (Agosto 2009)

AWITIN
Liwanag ng Buong Mundo, Halina Hesus Halina (15)
Holy Spirit Come to Us (21)

SALMO
Awit 67:1-7
Tugon: Alleluia 7
O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoo'y iyong kaawaan,

Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako.

Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla; ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako.

Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin!

Ang lahat sa ami'y iyong pinagpala, nawa'y igalang ka ng lahat ng bansa.

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
Deuteronomio 4:29-31
Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, at kayo'y nasa matinding kahirapan, manu-numbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa kanya. Siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno.

AWITIN
Jesus Remeber Me (25)

KATAHIMIKAN

PANALANGIN NG BAYAN
Panginoon Maawa Ka (37)

AMA NAMIN
Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

AWITIN
Purihin ang Ating Diyos (10)
I Shall See the Goodness of the Lord (17)
Sa Diyos Magpapasalamat (5)

PANALANGIN NG PAGTATAPOS
Panginoong Hesukristo, bigyan N'yo po kami ng sigla upang ihuwad ang isang matapat na puso upang manatiling matapat sa Inyo. Panginoong nabuhay, ipinadala Ninyo sa amin ang ilaw ng iyong kapatawaran. Iyan ang tunay na handog. At para sa bawat tao, ipangahas upang ipatawad ay nanggigising ng kasiyahan ng Diyos sa atin. Siyanawa.

AWITIN
Magnificat canon (19)
Huwag Maligalig, Huwag Kang Matakot (6)

Dalanging Taizé (Hulyo 2009)

AWITIN
Liwanag ng Buong Mundo, Halina Hesus Halina (15)
Holy Spirit Come to Us (21)

SALMO
Awit 105: 1-7
Tugon: Alleluia 7
Dapat na si Yahweh, itong Panginoon, ay pasalamatan, ang Kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan, Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Ating gunitain ang kahanga-hanga Niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala.

Ito'y nasaksihan ng mga alipi't anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.

Ang Diyos na si Yahweh ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
1 Samuel 2: 1-4
Ganito ang naging panalangin ni Ana:

"Pinupuri kita, Yahweh dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway, ngayo'y aking pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan.

"Si Yahweh lamang ang banal. Wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos.

Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh, walang maaaring maghambog, sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao.

Ginapi mo ang mga makapangyarihan, at pinapalakas ninyo ang mahihina.

AWITIN
Jesus Remeber Me (25)

KATAHIMIKAN

PANALANGIN NG BAYAN
Panginoon Maawa Ka (37)

AMA NAMIN
Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

AWITIN
Purihin ang Ating Diyos (10)
I Shall See the Goodness of the Lord (17)
Sa Diyos Magpapasalamat (5)

PANALANGIN NG PAGTATAPOS
Diyos aming Ama, ipinadala Ninyo ang Iyong Anak upang gumawa sa amin ng isang bagong paglikha at bigyan kami ng masaganang buhay. Hinihiling po namin na makita si Hesus upang magampanan ang Kanyang tawag para sa amin bilang asin at ilaw para sa daigdig. Ibuhos nawa ang Iyong Kaluluwa sa amin at patnubayan ang aming mga mata upang makita namin, aming mga tainga upang mapakinggan namin, aming mga kamay upang mapaglingkuran namin, aming bibig upang purihin Ka namin, aming mga puso upang kami'y magmahal, at aming mga paa upang magpatuloy namin sa paglalakad sa Iyong mga daan bilang mga manlalakbay sa banal na pook na dumarating upang sambahin ang Iyong Anak. Kami ay humihingi sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at umiiral kasama Kayo at ang Banal na Espiritu, Diyos na magpakailanman. Amen.

AWITIN
Huwag Maligalig, Huwag Kang Matakot (6)
Magnificat canon (19)