Biyernes, Agosto 14, 2009

Dalanging Taizé (Agosto 2009)

AWITIN
Liwanag ng Buong Mundo, Halina Hesus Halina (15)
Holy Spirit Come to Us (21)

SALMO
Awit 67:1-7
Tugon: Alleluia 7
O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoo'y iyong kaawaan,

Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako.

Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla; ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako.

Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin!

Ang lahat sa ami'y iyong pinagpala, nawa'y igalang ka ng lahat ng bansa.

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
Deuteronomio 4:29-31
Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, at kayo'y nasa matinding kahirapan, manu-numbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa kanya. Siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno.

AWITIN
Jesus Remeber Me (25)

KATAHIMIKAN

PANALANGIN NG BAYAN
Panginoon Maawa Ka (37)

AMA NAMIN
Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

AWITIN
Purihin ang Ating Diyos (10)
I Shall See the Goodness of the Lord (17)
Sa Diyos Magpapasalamat (5)

PANALANGIN NG PAGTATAPOS
Panginoong Hesukristo, bigyan N'yo po kami ng sigla upang ihuwad ang isang matapat na puso upang manatiling matapat sa Inyo. Panginoong nabuhay, ipinadala Ninyo sa amin ang ilaw ng iyong kapatawaran. Iyan ang tunay na handog. At para sa bawat tao, ipangahas upang ipatawad ay nanggigising ng kasiyahan ng Diyos sa atin. Siyanawa.

AWITIN
Magnificat canon (19)
Huwag Maligalig, Huwag Kang Matakot (6)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento