Sabado, Setyembre 5, 2009

Dalanging Taizé (Setyembre 2009)

"Tayo ay manlalakbay, sa daang kasama si Kristo."

AWITIN

Bless the Lord (1)

SALMO
Awit 23
Tugon: Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa akong lubos

Handog Niyang himlaya'y sariwang pastulan
Ang pahingaan ko'y payapang batisan,
Hatid sa kalul'wa ay kaginhawaan,
Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay
(tugon)

Madilim na lambak man ang tatahakin ko,
Wala akong sindak, Siya'y kasama ko.
Ang hawak Niyang tungkod ang siyang gabay ko
Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko.
(tugon)

PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN
Lucas 1:26-28
Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala'y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!"

AWITIN
Ubi caritas (24)

KATAHIMIKAN

PANALANGIN NG BAYAN
Panginoon Maawa Ka (37)

AMA NAMIN
Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.

AWITIN
Ubi caritas (24)
Lord Jesus Christ, Your light shines within us (23)
Magnificat canon (19)

PANALANGIN NG PAGTATAPOS
Diyos ng lahat ng walang hanggan. ang Tagapagligtas ng bawat buhay, sa mga yapak ng mga banal na saksi kay Kristo pababa sa pamamagitan ng mga kapanahunan, mula sa mga apostol at ang Birheng Maria hanggang sa mga nasa kasalukuyan, bigyan N’yo kami ng pagkakataon upang isaayos ang aming pansarili araw-araw upang isadlak ang ating tiwala sa Misteryo ng Pananampalataya. Siyanawa.

AWITIN
Raise your song of gladness
People of the earth
Christ has died, bringing peace
Joy to ev'ry heart!
Alleluia! Alleluia!
Joy to ev'ry heart! (2x)